Adatvédelmi tájékoztató

 
1. Bevezetés
A Mafab s.r.o (cím: Zimná 411/6, 94501, Komárno, Szlovákia, cégjegyzékszám: 48161730 a továbbiakban: mafab, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a www.mafab.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.
 
A Weboldal elkötelezett az Ön személyes adatainak védelmét illetően, és bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.
 
Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen: [email protected]
 
2. Általános rendelkezések
A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).
 
Fogalmak
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 
„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
 
 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
Alapelvek
A mafab adatkezelőként felelős az alábbiak betartásáért:
 • a személyes adatokat tisztességesen, jogszerűen, továbbá az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak egyértelmű, jogszerű és meghatározott célból gyűjtse, és azokat ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ne kezelje („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és kizárólag a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik arról, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 
Kapcsolódó jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről;
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről.
 
3. A mafab adatkezelései
 
 • A www.mafab.hu honlap látogatóinak adatai
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
 • Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 • Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
 
A weboldalon a hirdetésekkel és a méréssel kapcsolatos adatkezelések futnak a következő szolgáltatóktól:
 
 • Sales Contact Szolgáltató Kft. - adatkezelési szabályzata
 • Google Adsense - A Google Adsense Sütiket használ, hogy a felhasználók igényeihez igazított (a különböző weboldalakon tett látogatásaik alapján) reklámokat jeleníthessen meg. A felhasználók deaktiválhatják a reklámokat a Reklám beállításokban.
 • Cavixo - reklámszolgáltató, mely a Smaradserver reklámrendszert használja. Adatkezelési szabályzata
 • DKT - Digitális Közönségmérési Tanács biztosítja a magyar interaktív piac számára a forgalom- és közönségmérési adatokat.
 
Adattovábbítás:
A weboldal html kódja a Weboldaltól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Vegye figyelembe, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai stb.) képesek gyűjteni.
 
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
 
A weboldal webanalitikai statisztikai elemzéséhez külső szolgáltatókat használ (Google Analytics).
 
Regisztráció
Az adatkezelés célja: a mafabon történő kényelmesebb böngészés és további előnyök biztosítása, felhasználói kapcsolattartás, a felhasználók szokások elemzése és értékelése, az életkori korlátozás érvényre juttatása, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.
 
Az adatkezelés időtartama:
- az utolsó bejelentkezéstől számított 7 év
- a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 1 hónap
 Az adatok törlése és módosítása:
- A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Saját profiljába;
- vagy az adatkezelő elérhetőségén keresztül ([email protected])
 
Elfelejtett jelszó:
A felhasználó az Elfelejtette jelszavát funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.
 
A mafab elektronikus hírlevelei
A mafab s.r.o. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez hozzájárultak.
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, hírekről stb.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.
 
Az adatok törlésének határideje:
- visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban
 
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a [email protected] e-mail címben léphet kapcsolatba a mafab-bal.
 
Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a mafab-bal, az adatkezelő jogainak érvényesítése
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 3 évig őrizzük meg.
 
4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk
Az Ön jogai:
Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a mafab által kezelt személyes adatai tekintetében
 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az [email protected] e-mail címre küldheti el. A mafab indokolatlan késedelem nélkül, de többségében a kérelem beérkezésétől számított 28 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a mafab nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 28 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a mafab válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A mafab minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, amennyiben ez nem megvalósítható, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 
Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy a mafab-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a mafab közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 
Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére a mafab indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a mafab késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a mafab jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
 
Az adatot a mafab nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a mafab korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a mafab ellenőrizze a személyes adatok pontosságát az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a mafab-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a mafab előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
 
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a mafab jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a mafab a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a mafab közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
 
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 
az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. ¹
 
Jogorvoslat
Amennyiben Ön nem ért egyet a mafab válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]).
 
Egyéb adatkezelések
Tájékoztatjuk regisztrált tagjainkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A mafab a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges.
 
Változások a Tájékoztatóban
A mafab megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a mafab közzéteszi a frissített változatot, és erről mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.
 
A cookie-k használatáról
Bővebb információk itt találhatók